کاتالوگ تهویه آرسام 

راهنمای دستورالعمل های ترموستات ها

لطفا با توجه به تصویر ترموستات دیواری دستگاه خود، راهنمای استفاده از آن را با کلیک دانلود و مطالعه نمایید.

 ترموستات B2

مشاهده دفترچه راهنما

 ترموستات Honeywell

مشاهده دفترچه راهنما

 ترموستات APPTD101

مشاهده دفترچه راهنما

 ترموستات C1

مشاهده دفترچه راهنما

 ترموستات L2 و L3

مشاهده دفترچه راهنما

 ترموستات وای فای دار

مشاهده دفترچه راهنما

 ترموستات سیم کارت خور

مشاهده دفترچه راهنما